مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 ثبت صورتجلسه تغییر کارمزد صدور و ابطال توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1397/05/16
2 تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1397/05/07
3 تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر 1397/04/16
4 دعوت به مجمع صندوق مورخ 1397/04/03 دریافت خبر 1397/03/23
5 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مبنی بر احتساب کارمزد ثبت و حق نظارت سازمان بورس دریافت خبر 1397/03/06
6 مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/10/26
7 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر 1396/10/26
8 حاضرین در مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/09/28
9 تأئید مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/09/26
10 مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/09/22
11 تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/08/01
12 تأئید مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/26
13 مجمع حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/24
14 مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/19
15 تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/03
16 تأئید مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/03
17 حاضرین در مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/06/25
18 لیست حاضرین در مجمع دریافت خبر 1396/06/07
19 مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/06/05
20 تبدیل صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/04/10
21 تائید صورتجلسه مجمع تغییر نوع صندوق دریافت خبر 1396/03/31
22 لیست حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1396/03/21
23 لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1396/03/21
24 دعوت به مجمع دریافت خبر 1396/02/26
25 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/10/07
26 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/10/07
27 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/10/07
28 افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از 20 میلیون به 50 میلیون واحد دریافت خبر 1395/08/26
29 برگزاری مجمع سرمایه گذاری صندوق در مورخ 1395/08/19 دریافت خبر 1395/08/19
30 اعلام برگزاری زمان مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1395/08/18
31 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/04/23 مربوط به تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1394 دریافت خبر 1395/05/25
32 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/29 مربوط به تغییر نوع صندوق، تغییر متولی، تغییر نرخ سود صندوق و تغییر روزهای کاری صندوق دریافت خبر 1395/05/20
33 اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر 1395/04/08
34 اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر 1395/02/27
35 صورتجلسه و نامه مجمع مورخ 09/09/1394 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1395/02/13
36 صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/12/11
37 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/09/03
38 صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر 1394/06/29
39 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/06/11
40 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/04/13
41 صورتجلسه و نامه مجمع اصلاح حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1393/11/26
42 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی دریافت خبر 1393/09/26
43 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1393/08/07
44 صورتجلسه و نامه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1393/07/15
45 صورتجلسه تغییر نوع صندوق نگین رفاه از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با سود تضمین شده به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود دریافت خبر 1393/04/07
46 اسامی حاضرین مجمع مورخ 11/03/1393 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1392 دریافت خبر 1393/04/07
47 برگزاری مجمع مورخ 11/03/1393 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1392 دریافت خبر 1393/04/07
48 صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه(2) دریافت خبر 1393/02/30
49 صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1393/01/05
50 نامه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/08/25
51 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/08/25
52 نامه ثبت صورتجلسه تغییرادرس صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/07/20
53 صورتجلسه تغییرادرس درامیدنامه صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/07/20
54 صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس نگین رفاه دریافت خبر 1392/07/17
55 تصویب صورت های مالی منتهی به1391/12/30 دریافت خبر 1392/06/13
56 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1391/08/02