ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 577,077 4.28 3,413,080 9.42 3,436,886 9.6 3,585,319 9.75
اوراق 4,302,739 31.98 12,791,367 35.33 13,172,959 36.82 12,526,341 34.07
وجه نقد 7,833,564 58.23 19,322,655 53.38 18,344,584 51.28 19,773,315 53.78
سایر دارایی ها 168,623 1.25 1,076,092 2.97 1,456,351 4.07 1,497,840 4.07
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 343,012 2.54 388,080 1.07 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد