ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 3,585,319 9.75 % 12,526,341 34.07 % 0 0 % 19,773,315 53.79 % 876,543 4.07 % 0 0 %
2 1397/07/23 3,575,402 9.73 % 12,523,566 34.09 % 0 0 % 19,759,335 53.79 % 877,374 4.13 % 0 0 %
3 1397/07/22 3,579,308 9.75 % 12,509,082 34.08 % 0 0 % 19,752,278 53.81 % 866,308 4.1 % 0 0 %
4 1397/07/21 3,599,018 9.82 % 12,484,086 34.05 % 0 0 % 19,714,468 53.77 % 868,889 4.11 % 0 0 %
5 1397/07/20 3,629,380 9.98 % 12,450,594 34.24 % 0 0 % 19,424,058 53.42 % 858,025 4.12 % 0 0 %
6 1397/07/19 3,622,629 9.97 % 12,444,504 34.25 % 0 0 % 19,420,958 53.45 % 847,173 4.09 % 0 0 %
7 1397/07/18 3,613,006 9.96 % 13,044,660 35.96 % 0 0 % 18,791,408 51.8 % 830,072 4.07 % 0 0 %
8 1397/07/17 3,643,778 10.07 % 13,018,181 35.96 % 0 0 % 18,733,186 51.75 % 805,997 4.01 % 0 0 %
9 1397/07/16 3,613,427 10.02 % 13,032,765 36.16 % 0 0 % 18,605,404 51.62 % 794,609 3.99 % 0 0 %
10 1397/07/15 3,640,837 10.12 % 12,991,546 36.12 % 0 0 % 18,550,046 51.58 % 784,364 3.97 % 0 0 %