اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 49,443,936
تعداد واحدهای باقی مانده: 556,064
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 50,145,427,480,599
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,102
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,188
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,014,256
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : فرشید زارعی ,نوید رفیعی تبریزی ,نوشین ناصری
مدیر ثبت : بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : بانک رفاه کارگران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/28 1,015,102 1,014,188 68 80,750 83,801,620 70,855 34,282,664 49,443,936 50,145,427,480,599
  2 1396/06/27 1,014,497 1,013,593 74- 2,356 83,720,870 116,670 34,211,809 49,434,041 50,106,016,646,782
  3 1396/06/26 1,013,938 1,013,066 125 85,867 83,718,514 43,814 34,095,139 49,548,355 50,195,744,567,078
  4 1396/06/25 1,013,184 1,012,320 698- 0 83,632,647 0 34,051,325 49,506,302 50,116,229,447,187
  5 1396/06/24 1,012,784 1,011,848 140 21,435 83,632,647 103,340 34,051,325 49,506,302 50,092,861,185,777
  6 1396/06/23 1,012,272 1,011,338 169 1,087 83,611,212 118,322 33,947,985 49,588,207 50,150,424,234,045
  7 1396/06/22 1,011,761 1,010,830 198 3,778 83,610,125 185,509 33,829,663 49,705,442 50,243,742,654,154
  8 1396/06/21 1,011,260 1,010,354 430 1,740 83,606,347 114,567 33,644,154 49,887,173 50,403,690,880,829
  9 1396/06/20 1,010,749 1,009,852 139 51,760 83,604,607 51,760 33,529,587 50,000,000 50,492,577,640,852
  10 1396/06/19 1,010,217 1,009,352 110 0 83,552,847 0 33,477,827 50,000,000 50,467,575,421,483
  11 1396/06/18 1,009,836 1,008,973 327- 0 83,552,847 0 33,477,827 50,000,000 50,448,638,802,648
  12 1396/06/17 1,009,287 1,008,424 294- 136,474 83,552,847 136,474 33,477,827 50,000,000 50,421,186,204,874
  13 1396/06/16 1,008,735 1,007,872 261- 1,463,037 83,416,373 160,021 33,341,353 50,000,000 50,393,583,831,648
  14 1396/06/15 1,008,178 1,007,292 234- 1,455,822 81,953,336 159,355 33,181,332 48,696,984 49,052,077,898,456
  15 1396/06/14 1,007,588 1,006,688 451- 939,919 80,497,514 111,921 33,021,977 47,400,517 47,717,540,507,504
  16 1396/06/13 1,006,922 1,006,300 24 1,094,662 79,557,595 213,446 32,910,056 46,572,519 46,865,905,356,063
  17 1396/06/12 1,006,251 1,005,910 432 900,094 78,462,933 170,887 32,696,610 45,691,303 45,961,350,974,163
  18 1396/06/11 1,005,707 1,005,360 681 0 77,562,839 0 32,525,723 44,962,096 45,203,113,703,311
  19 1396/06/10 1,005,169 1,004,823 399 457,759 77,562,839 468,100 32,525,723 44,962,096 45,178,950,406,640
  20 1396/06/09 1,004,644 1,004,298 409 405,398 77,105,080 323,208 32,057,623 44,972,437 45,165,723,856,966
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق