اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 48,593,382
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,406,618
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 48,593,370,320,053
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,000,971
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 998,763
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : فرشید زارعی ,نوید رفیعی تبریزی ,نوشین ناصری
مدیر ثبت : بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : بانک رفاه کارگران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 1,000,971 1,000,000 1,237- 0 88,856,793 107,569 40,421,480 48,593,382 48,593,370,320,053
  2 1396/08/30 1,015,767 1,014,796 1,237- 0 88,856,793 107,569 40,421,480 48,593,382 49,312,358,000,125
  3 1396/08/29 1,015,382 1,014,417 1,155- 0 88,856,793 0 40,206,342 48,700,951 49,403,060,288,729
  4 1396/08/28 1,014,845 1,013,880 1,200- 0 88,856,793 80,196 40,206,342 48,700,951 49,376,924,625,284
  5 1396/08/27 1,014,367 1,013,404 1,168- 0 88,856,793 0 40,126,146 48,781,147 49,435,010,583,611
  6 1396/08/26 1,013,826 1,012,868 1,125- 0 88,856,793 0 40,126,146 48,781,147 49,408,848,160,022
  7 1396/08/25 1,013,312 1,012,355 1,057- 0 88,856,793 81,909 40,126,146 48,781,147 49,383,817,937,676
  8 1396/08/24 1,012,832 1,011,876 1,025- 0 88,856,793 64,183 40,044,237 48,863,056 49,443,342,941,531
  9 1396/08/23 1,012,296 1,011,342 1,860- 0 88,856,793 107,851 39,980,054 48,927,239 49,482,180,674,591
  10 1396/08/22 1,011,769 1,010,817 1,948- 0 88,856,793 104,652 39,872,203 49,035,090 49,565,502,342,181
  11 1396/08/21 1,011,248 1,010,298 1,733- 0 88,856,793 59,558 39,767,551 49,139,742 49,645,791,321,347
  12 1396/08/20 1,010,723 1,009,775 1,746- 0 88,856,793 0 39,707,993 49,199,300 49,680,231,050,034
  13 1396/08/19 1,010,293 1,009,359 1,648- 0 88,856,793 0 39,707,993 49,199,300 49,659,766,130,022
  14 1396/08/18 1,009,810 1,008,877 1,619- 9 88,856,793 76,569 39,707,993 49,199,300 49,636,019,536,373
  15 1396/08/17 1,009,371 1,008,440 1,586- 0 88,856,784 93,768 39,631,424 49,275,860 49,691,750,285,158
  16 1396/08/16 1,008,980 1,008,061 1,707- 199 88,856,784 94,345 39,537,656 49,369,628 49,767,596,449,528
  17 1396/08/15 1,008,448 1,007,344 1,507- 4,050 88,856,585 142,755 39,443,311 49,463,774 49,827,056,726,992
  18 1396/08/14 1,007,995 1,006,899 1,509- 0 88,852,535 44,317 39,300,556 49,602,479 49,944,672,559,954
  19 1396/08/13 1,007,524 1,006,425 1,404- 0 88,852,535 0 39,256,239 49,646,796 49,965,778,408,174
  20 1396/08/12 1,007,019 1,005,922 1,379- 258,994 88,852,535 91,435 39,256,239 49,646,796 49,940,820,612,411
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق