صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول: بانک رفاه کارگران 19,808,004,432,746
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: سبدگردان کاریزما تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احسان احمدی ,نوید رفیعی تبریزی ,نوشین ناصری 19,776,292
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,223,708 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,732
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20 با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,001,487
تاریخ محاسبه NAV: 1395/11/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,604
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود