اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 42,507,617
تعداد واحدهای باقی مانده: 7,492,383
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 42,507,629,833,475
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,556
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 998,785
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : علیرضا کاوسی ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : صدور و ابطال به نرخ روز درخواست
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/29 1,017,061 1,015,505 1,215- 189,001 148,755,105 0 109,559,317 42,507,617 43,166,710,435,060
  2 1397/12/29 1,001,556 1,000,000 1,215- 189,001 148,755,105 0 109,559,317 42,507,617 42,507,629,833,475
  3 1397/12/28 1,017,946 1,016,384 1,186- 223,355 148,377,103 6,589 109,559,317 42,318,616 43,011,957,037,816
  4 1397/12/27 1,017,460 1,015,893 1,796- 280,320 148,153,748 71,845 109,552,728 42,101,850 42,843,974,141,205
  5 1397/12/26 1,016,929 1,015,368 2,844- 300,871 147,873,428 120,492 109,480,883 41,893,375 42,537,205,932,011
  6 1397/12/25 1,016,081 1,014,553 3,638- 0 147,572,557 899,177 109,360,391 41,712,996 42,320,034,781,015
  7 1397/12/24 1,014,664 1,013,144 4,113- 0 147,572,557 0 108,461,214 42,612,173 43,172,265,441,276
  8 1397/12/23 1,014,187 1,012,668 4,079- 153,251 147,572,557 0 108,461,214 42,612,173 43,151,977,104,804
  9 1397/12/22 1,013,672 1,012,173 4,000- 224,566 147,419,306 707,920 108,461,214 42,458,922 42,975,752,957,911
  10 1397/12/21 1,013,547 1,012,040 4,020- 187,705 147,194,740 167,137 107,753,294 42,942,276 43,459,280,523,613
  11 1397/12/20 1,013,013 1,011,506 4,263- 198,276 147,007,035 583,236 107,586,157 42,921,708 43,415,558,166,926
  12 1397/12/19 1,010,778 1,009,310 4,334- 265,260 146,808,759 516,575 107,002,921 43,306,668 43,709,871,795,269
  13 1397/12/18 1,010,860 1,009,460 4,282- 0 146,543,499 735,229 106,486,346 43,557,983 43,970,034,456,871
  14 1397/12/17 1,010,245 1,008,847 4,144- 0 146,543,499 0 105,751,117 44,293,212 44,685,065,212,959
  15 1397/12/16 1,009,759 1,008,361 4,111- 111,653 146,543,499 0 105,751,117 44,293,212 44,663,561,629,087
  16 1397/12/15 1,009,264 1,007,876 4,056- 239,219 146,431,846 425,033 105,751,117 44,181,559 44,529,528,368,325
  17 1397/12/14 1,008,673 1,007,295 3,954- 293,273 146,192,627 535,256 105,326,084 44,367,373 44,691,036,177,105
  18 1397/12/13 1,008,266 1,006,892 4,436- 291,922 145,899,354 505,153 104,790,828 44,609,356 44,916,823,048,343
  19 1397/12/12 1,007,677 1,006,312 4,396- 435,159 145,607,432 570,398 104,285,675 44,822,587 45,105,514,880,946
  20 1397/12/11 1,007,091 1,005,734 4,436- 0 145,172,273 659,942 103,715,277 44,957,826 45,215,604,208,089