صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول: بانک رفاه کارگران 40,088,217,280,538
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: سبدگردان کاریزما تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: فرشید زارعی ,نوید رفیعی تبریزی ,نوشین ناصری 40,066,607
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 9,933,393 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,000,893
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20 بادرآمد ثابت با پیش بینی سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,000,368
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/01 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,539
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود